Brčko: Prijedlog liste kandidata po Programu samozapošljavanja za 2017. godinu

1. Na prijedlog liste o rangiranju kandidata sa predloženim brojem bodova i iznosima sredstava može se uložiti prigovor u roku od sedam dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
2. Prigovor se podnosi Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine putem protokola Zavoda.
Lista objavljena 19.03.2018.godine.